Gimnazjum nr 1

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

we Włocławku

Strona główna        
  Instrukcja dla ucznia przystępującego do egzaminu i jego rodziców
Terminarz  
 

Informacja dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego i jego rodziców

 

1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych 
(DZ. U. Nr 29, poz.323) z późniejszymi zmianami.

 

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymacje szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

 

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

 

4. Każda część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

 

5. Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny egzamin.

 

6. Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami, dla których przeznaczone są dostosowane zestawy egzaminacyjne, nie kodują zestawu samodzielnie - zakodowania zestawu dokona nauczyciel z zespołu nadzorującego przy odbiorze pracy.

 

7. Zdający ma obowiązek dokładnie zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie odpowiedniego zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości może poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

 

8. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia 
i zakończenia rozwiązywania zadań.

 

9. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko konieczne rysunki może wykonać ołówkiem).

 

10. W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: 

 

a.       nie opuszczali sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

 

b.       nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,

 

c.       w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

 

d.       nie wypowiada uwag i komentarzy,

 

e.       nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

 

f. nie korzysta z żadnych środków łączności.

 

11. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu odpowiedniej części egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenia sali egzaminacyjnej.

 

12. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. W przypadku ucznia, który wypełniał zestaw dostosowany, członek zespołu nadzorującego daną część egzaminu wpisuje kod i datę urodzenia zdającego w jego obecności. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 

13. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

 

14. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania zestawów przez zespoły egzaminatorów niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia odpowiednią część egzaminu tych uczniów i zarządza ponowne jej ponowne przeprowadzenie.